full screen background image

بررسی چالش‌های ارتباط موثر دانشگاه و مدیریت شهری در شهر مشهد با رویکرد سناریو نویسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد راهنما: امیدعلی خوارزمی/ استاد مشاور: براتعلی خاکپور/ دانشجو: هدی بادپر
سال: 1393
چکیده: 
امروزه ارتباط مطلوب بین جامعه و دانشگاه به عنوان مقوله‌ای کارآمد در جهت توسعه پایدار و موفقیت برنامه‌های آتی یک جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است. بی‌شک دو نهاد دانشگاه و مدیریت شهری از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی جوامع هستند که در مسیر توسعه نقشی مهم بر عهده خواهند داشت. با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می‌کنند، ارتباط و تعامل آنها نیازمند سازوکارهای ویژه‌ای است که بدون پرداختن به آن و نیز بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب به عنوان حلقه‌های واسطه این ارتباط، نمی‌توان برکارآمدی آن دلخوش داشت. لزوم وجود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباطی پایدار بین دانشگاه‌ها و مدیریت شهری و عدم اطمینان ناشی از پیچیدگی‌های محیطی، پیش‌بینی آینده را در این ارتباط با مشکل مواجه کرده است به گونه‌ای که می‌توان از روش‌های آینده‌پژوهی مانند سناریونویسی در جهت پیش‌بینی آینده و تبیین جایگزین‌های ممکن استفاده کرد. هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه در شهر مشهد و تدوین سناریوها در شکل‌گیری ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه در شهر مشهد و ارائه راهبردهایی در جهت رسیدن به سناریو مطلوب در افق 1404 است. برای رسیدن به این هدف شش گام اصلی سناریو نویسی انجام شد. در مرحله اول با توجه به در نظر گرفتن اهمیت موضوع و مساله موجود، سوالات مطرح گشته است، سپس عوامل کلیدی در مرحله دوم تبیین گشته و در مرحله سوم عوامل موثر بر عوامل کلیدی با پوشش کامل مبانی نظری استخراج گردیده است که با روش‌های مرسوم پس از تحلیل آنها، نیروهای پیشران که پایه سناریونویسی هستند استخراج گردیده است. جهت انجام این گام‌ها مطالعات ترکیبی کمی و کیفی صورت گرفت. در ابتدا در قالب پرسشنامه (در دو بعد درجه تاثیر و عدم اطمینان) از 43 نفر از متخصصین در دانشگاه‌های فردوسی مشهد، آزاد اسلامی مشهد و دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) در شهر مشهد و 62 نفر از مدیران شهری در قسمت شهرداری و شورای شهر در شهر مشهد نظرخواهی شد و به وسیله آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی نظیر فریدمن پیشران‌های بحرانی سناریو تعیین شد. سپس در مرحله چهارم منطق سناریو شکل گرفت. جهت توسعه سناریوها، بررسی پیامدها (مرحله پنجم و ششم) و همچنین تعیین راهبردها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیزده نفر از متخصصین و نخبگان در دانشگاه و مدیریت شهری استفاده شد و جهت تعیین میزان روایی سناریوها با چهار نفر متخصص در حوزه دانشگاه و مدیریت شهری مصاحبه به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سه سناریو برای آینده ارتباط بین دانشگاه و مدیریت شهری در جهت رسیدن به ارتباطی موثر و پایدار قابل تصور است که سناریوی “اتحاد پایدار” به عنوان سناریو مطلوب معرفی شده است. در پایان نیز راهبردهایی جهت رسیدن شهر مشهد به سناریو مطلوب در افق 1404 ارائه گردیده است.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *