full screen background image

دسته: گزارش ها

گزارش - نوآوری - شهر - گزارش: نوآوری و شهر - سامانه - آینده‌پژوهی - پویش محیطی - شهر تهران

گزارش: نوآوری و شهر

این گزارش که بر مبنای بیش از ۱۰۰ مصاحبه با متخصصان سیاستگذاری شهری-شامل شهرداران، اعضای...

طرح جامع

گزارش ارزیابی روند تهیه طرح جامع تهران

گزارش مدیریتی “ارزیابی روند تهیه طرح جامع تهران” مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران...

توسعه شهری

معرفی روش‌های ارزیابی پس از اجرا برنامه‌های توسعه شهری

گزارش مدیریتی “معرفی روش‌های ارزیابی پس از اجرا برنامه‌های توسعه شهری” مرکز مطالعات و...

آینده‌پژوهی و مدیریت شهری

آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

گزارش مدیریتی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران چکیده گزارش شهر به عنوان کانون تجمعات...